Címünk:
Ukrajna, Kárpátalja megye
Beregszász 90202
Rákóczi tér 6.

   

Hogyan segíthet?  

   

Hírlevél  

hirlevel-logo

   

Támogatóink:

 betlen

 

nea-logo

 

   

Amennyiben Ön árva gyermeket vagy szülői felügyeleti jogaiktól megfosztott szülők gyermekét szeretné családba fogadni,
a következőket kell tudnia
:

A családi nevelés formái Ukrajnában:

 • Gondozásba vétel;
 • Befogadó család;
 • Családi típusú gyermekotthon;
 • Örökbefogadás.

ÖRÖKBEFOGADÁS - a gyermek jogi cselekmény (bírósági döntés) során történő átadása, ahol a gyermek a család saját fiú illetve lánygyermeke jogaival fog bírni. Ez a gyermek jogvédelmi szempontjából a legoptimálisabb, legjobb elhelyezési forma. Az örökbefogadás egy olyan jogi cselekmény, melynek során a gyermek új szülőkre és rokonokra tesz szert és megszakítja a kapcsolatot a régi családjával.

A gyermek örökbefogadásánál előnyben részesülnek:

 

 • a gyermek rokonai, függetlenül a lakóhelyüktől;
 • azon személyek, akik családjában a gyermek lakott vagy lakik;
 • azon személyek, akik testvéreket fogadnak örökbe;
 • házaspárok.

 

A helyi örökbefogadható gyermekek adatait a városi vagy járási tanács Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálata kezeli. Az összukrán gyermekadatbázist (árva gyermekekről és szülői felügyeleti jogaiktól megfosztott szülők gyermekeiről) Ukrajna Családügyi, Ifjúsági és Sportminisztériuma kezeli.

A gyermek örökbefogadható:

Amennyiben az összukrán gyermekadatbázisba való bejelentést követő 1 éven belül a gyermek nem talál örökbefogadó ukrán családra, külföldi állampolgárok is örökbefogadhatják!

Az örökbefogadók kora:

A gyermeket bármely teljes korú cselekvőképes személy örökbe fogadhatja. A leendő apa (anya) és a gyermek közötti korkülönbségnek legalább 15 évnek kell lennie! Ez a feltétel rokonok esetében nem érvényes.

Okiratok:

Amennyiben arra az elhatározásra jutottak, hogy gyermeket fogadnának örökbe, a lakóhelyük szerinti Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz a következő okiratokat kell benyújtani:

 

 • kérelem a gyermek örökbefogadásáról (házaspárok egy közös kérelmet nyújtanak be; amennyiben az örökbefogadó csak az egyik fél lenne, szükség van a másik fél közjegyző által hitelesített az örökbefogadásról szóló írásbeli beleegyezésére is);
 • személyigazolvány, beosztás és kereseti igazolás vagy jövedelmi nyilatkozat;
 • házasságkötési okirat másolata (amennyiben házaspár fogadna örökbe);
 • egészségügyi igazolás (elsősorban dermatovenerológustól, pszichiátertől, fiziátertől, belgyógyásztól, narkológustól);
 • büntetett vagy büntetlen előéletet igazoló okirat, amelyet a lakóhely szerinti illetékes belügyi szervek állítanak ki.

 

A leadott okiratok alapján a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat 10 munkanapon belül megvizsgálja a kérelmezők lakókörülményeit és várólistára helyezi őket, továbbá véleményezést készít az örökbefogadás lehetőségéről.

A leendő örökbefogadók lakókörülményeit a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat szakértő munkatársa vizsgálja meg, melynek során megállapítja, hogy a körülmények megfelelnek-e a higiénia követelményeinek, lehetséges-e a lakhatás és a gyermeknevelés. A leendő örökbefogadók személyesen áttanulmányozzák a gyermek okiratait, akit örökbefogadnának, többek között az egészségi állapotáról szóló igazolást. Az örökbefogadókat kötelező ismertetni a gyermek valós egészségi állapotáról! Amennyiben szükséges lenne, az örökbefogadók saját kezdeményezésükre is megvizsgáltathatják a gyermeket egy állami egészségügyi intézményben. A vizsgálat során jelen kell lennie annak a gyermeknevelő intézetnek a vezetőjének vagy munkatársának, ahol a gyermek tartózkodik.

Kik nem fogadhatnak örökbe:

 

 • azonos nemű személyek, akik együtt élnek;
 • cselekvőképtelen, vagy korlátoltan cselekvőképes személyek;
 • szülői jogaik gyakorlásától megfosztott személyek;
 • azon személyek, akik előzőleg egy másik gyermek örökbefogadói voltak, de az örökbefogadást érvénytelenítették vagy semmisnek tekintették saját hibájukból;
 • azon személyek, akiket nyilvántartanak, vagy gyógykezelnek pszichiátriai vagy narkológiai gyógyintézményekben;
 • azon személyek, akik nem tudnak ellenállni az alkoholnak illetve a drogoknak;
 • állandó lakóhellyel és keresettel nem rendelkező személyek;
 • azon személyek, akik az Ukrajna Egészségügyi Minisztériuma által nyilvántartott súlyos betegségben szenvednek;
 • azon személyek, akik érdekei ütköznek a gyermek érdekeivel.

 

A biológiai szülők csak azután adhatják örökbefogadásra gyermekeiket, miután megszületett! Ez az elhatározás tudatos döntés következményeként kell, hogy létrejöjjön és nem fűződhet hozzá a szülőknek semmilyen természetű érdekük! A szülők beleegyezése gyermekük örökbefogadásáról csak a gyermek 2 hónapos kora után történhet! A beleegyezést a közjegyző hitelesíti.

A szülői beleegyezés nem szükséges, amikor:

 

 • a szülők ismeretlenek;
 • a szülőket megfosztották a szülői felügyeleti jogaik gyakorlásától;
 • a szülőket eltűntnek vagy cselekvőképtelennek nyilvánították;
 • a szülők több mint 6 hónapja nem élnek együtt a gyermekkel és indokolatlanul nem vesznek részt a gyermek nevelésében, gondozásában, nem részesítik szülői gondoskodásban.

Jogok:

Az örökbefogadott gyermek szert tesz minden olyan jogra, amely egy család saját gyermekét is megilleti. Joga van arra, hogy együtt éljen az örökbefogadókkal és arra, hogy örökölje a javaikat. A gyermek pedig köteles gondozni a szüleit, szükség esetén pedig eltartani őket. Az örökbefogadás pillanatától semmisnek tekintendőek a gyermek biológiai rokonainak személyes illetve tulajdoni kötelezettségei.

A gyermek csak saját beleegyezését követően fogadható örökbe, a korának megfelelő szintű beleegyezéssel! Nem szükséges a gyermek beleegyezése, amennyiben a korából vagy egészségi állapotából kifolyólag a gyermek nem fogja fel az örökbefogadás tényét. Az örökbefogadáshoz a gyermeknevelő intézmény beleegyezése is szükséges! Amennyiben a gyermeknek gondozója van, annak beleegyezése szükséges az örökbefogadáshoz!

Az örökbefogadók - ha szeretnék - megkaphatják a véleményezést és az iratokat, amelyekkel a városi/járási vagy megyei Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz, illetve az Örökbefogadás és Gyermekvédelem Ügyeivel Foglalkozó Állami Osztályhoz fordulhatnak, ahol ismertetik őket az örökbefogadás feltételeivel, jogokkal és kötelezettségekkel, amelyek az örökbefogadás során lépnek fel.

Az örökbefogadásról szóló okiratok a kiadásuktól számított egy éven belül elévülnek.

A Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat illetve az Örökbefogadás és Gyermekvédelem Ügyeivel Foglalkozó Állami Osztály információkkal szolgálnak az örökbefogadóknak. Tájékoztatást adnak a nyilvántartott árva gyermekek adatairól és belépési lehetőséget a gyermeknevelő intézménybe ahhoz, hogy kapcsolatot létesítsenek a gyermekkel.

Miután a leendő örökbefogadók kapcsolatba léptek a gyermekkel, a gyermek tartózkodási helye szerinti Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálathoz kell fordulniuk és jelenteni az örökbefogadási óhajukat egy kérelembe foglalva. A kérelem alapján a Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat véleményezi, hogy jóváhagyható-e az örökbefogadási kérelem és megfelel-e a gyermek jogainak, ezután fordulhatnak a bírósághoz.

A szülők személyesen adják be az örökbefogadási kérelmüket a bírósághoz. Közvetítés vagy kereskedelmi tevékenység a gyermekek örökbefogadásával kapcsolatban tilos! Az örökbefogadás attól a naptól tekinthető érvényesnek, amikor a bíróság kedvező elbírálásban részesíti a kérelmet.

Az örökbefogadás titokban tartása céljából, a szülők kérelmezhetik a bíróságnál a következő adatokat, amelyek szerint kiállítják az új okiratokat:

 

 • hogy a gyermek apja és anyjaként az örökbefogadók nevei szerepeljenek;
 • megváltoztatni a gyermek születési helyét és idejét;
 • megváltoztatni a gyermek vezeték-, kereszt- és apai utónevét.

A döntés érvénytelennek tekinthető, ha erről a bíróság dönt, és ha az előző döntés a következő tények fennállása mellett jött létre:

 • szülők beleegyezése (illetve gyermek gondozója vagy egyik örökbefogadó) nélkül - abban az esetben, ha a beleegyezés szükséges lett volna;
 • ütközik a gyermek jogaival, nem biztosít családi nevelést a számára;
 • az örökbefogadás hamis okiratokkal történt;
 • az örökbefogadó nem akarta vállalni az örökbefogadással járó jogokat és kötelezettségeket (fiktív örökbefogadás);
 • a gyermek pszichikai vagy egyéb súlyos betegségben szenved, amelyről az örökbefogadó nem tudott és nem is tudhatott az örökbefogadás folyamata alatt;
 • az örökbefogadótól függetlenül olyan kapcsolat alakul ki a gyermek és az örökbefogadó között, amely lehetetlenné teszi a közös családban való együttélést és képtelenné teszi az örökbefogadót kötelezettségeinek teljesítésére.

 

Érdemes tudni azt is, hogy azok az állampolgárok, akik gyermeket szeretnének örökbefogadni, kérésük alapján titkossá tehetik mind az örökbefogadás folyamatát, mind a bírósági örökbefogadás jóváhagyását is.

A Gyermekek Ügyeivel Foglalkozó Szolgálat a gyermek örökbefogadásától számítva 3 évig megfigyeli a gyermek állapotát és körülményeit, természetesen kellő titoktartás mellett.
A GONDOZÁSBA VÉTEL olyan gyermekeknél lehetséges, akik jogilag szülői gondoskodás nélkül maradtak, illetve akiknek veszélyeztetik a személyes és tulajdoni jogait. Ennek formái Ukrajnában:

a) gondozás ("opika") - 15 évnél fiatalabb gyermekek esetén;
b) gondozás ("pikluvannja") - 15-18 éves fiatalkorúak esetén.

A gyermek gondozója elsősorban az lehet:

 

 • aki a gyermek hozzátartozója, lakóhelytől függetlenül;
 • azok a személyek, akik családjában él a gyermek.

Ha a gyermek betöltötte 10. életévét, akkor az ő akaratát is figyelembe veszik.

Ki nem lehet a gyermek gondozója:

 • 18 évnél fiatalabb személyek;
 • cselekvőképtelen vagy korlátoltan cselekvőképes személyek;
 • szülői jogaik gyakorlásától megfosztott személyek;
 • azon személyek, akik érdekei ütköznek a gyermek érdekeivel.

A gondozó kötelezettségei:

 • gondozni a gondozottat;
 • gondoskodni a gyermek egészségéről, fizikai és szellemi fejlődéséről, taníttatásáról, a munkához való felkészítéséről;
 • megvédeni a gyermek jogait és érdekeit;
 • a gondozott gyermek tulajdonával úgy rendelkezni, hogy az a gyermek javát szolgálja;
 • a gyermekvédő szolgálatok engedélyeivel szerződést köthet a gyermek érdekeit védve;
 • évi jelentést készíteni arról, hogyan őrizte meg és milyen intézkedést hozott a gyermek tulajdonának védelme érdekében.

A gondozásba adás felől a gyermekvédő szolgálatok döntenek (végrehajtó bizottságok a városi tanácsban) a következő dokumentumok alapján:

 • kérelem a gyermek gondozásba vételéről, amely szerint a gondozó beleegyezését adja gondozói kötelezettségeinek ellátására;
 • személyigazolvány, beosztás és kereseti igazolás vagy jövedelmi nyilatkozat;
 • egészségügyi igazolás (elsősorban dermatovenerológustól, pszichiátertől, fiziátertől, belgyógyásztól, narkológustól);
 • lakóhely igazolás és családi összetétel igazolása;
 • lakhatóság ellenőrzését igazoló jegyzőkönyv és a lakhatás véleményezése a gyermekvédelmi szervek által;
 • gyógyintézményi igazolás, amely tanúsítja, hogy a leendő gondozó családjában senki sem szenved olyan betegségben, ami lehetetlenné tenné az együttélést és korlátozná a gondozót kötelezettségeinek teljesítésében;
 • gondozásba vétel előtt álló kiskorú gyermek születési anyakönyvi okiratának másolata;
 • a gyermek egészségügyi igazolása;
 • a gyermek lakóhely igazolása.
Share
   
   

 gyermekmento-logo

mental logo

   

Partnereink  Megyei Fiatalkorúak Ügyeive
Foglalkozó Szolgálat, Ungvár
Kárpátmedencei Családszervezetek
Szövetsége, Budapest
  Kárpátaljai Ferences
Misszió Alapítvány, BudapestSámuel Alapítvány, Beregszász


Gondviselés Háza Egészségügyi
Gyermekotthon, RátKárpátaljai Magyar Nagycsaládosok
Egyesülete, Beregszász
Kárpátalja.Ma Hírportál


Kárpátinfó Hírportál

 
logo karpati igaz szo